خسارت تاخیر تادیه دین ناشی از مسئولیت مدنی

خسارت تاخیر تادیه دین ناشی از مسئولیت مدنی
پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

 

 دینی که ناشی از مسئولیت مدنی است نیز شامل ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی می شود. بنابراین خسارت دیرکرد، این دیون را مشمول خواهد شد. در این خصوص دو نظریه وجود دارد. برخی بر این اعتقاداند که خسارت تاخیر تادیه، دیون ناشی از مسئولیت مدنی را نیز شامل می شود. زیرا دین، دین است و فرقی بین آنها نیست. لذا بر اساس اصل جبران خسارت زیان دیده در مسئولیت مدنی، خسارت دیرکرد دین ناشی از مسئولیت مدنی را می توان مطالبه کرد. برخی از افراد نیز بر این نظریه معتقد اند که مطالبه این خسارت در دین ناشی از مسئولیت مدنی ناروا است. بر اساس این دو نظریه می تواند بر این عقیده بود که خسارت تاخیر تادیه به دین ناشی از مسئولیت مدنی تعلق می گیرد. با این وجود مبدا محاسبه این خسارت از تاریخ رای دادگاهی است که به احراز شرایط تحقق مسئولیت مدنی حکم داده است.

 

خسارت تاخیر تادیه از چه زمانی محاسبه می شود؟

بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی خسارت تاخیر تادیه بعد از زمان سررسید و بعد از مطالبه طلبکار محاسبه می شود. در نتیجه اگر طلبکار در موعد مقرر طلب خود را مطالبه نکند، از زمان مطالبه محاسبه انجام خواهد شد. در خصوص چک مبنای محاسبه تاخیر تادیه از تاریخ چک تا زمان وصول آن خواهد بود.

11

 

جهت محاسبه خسارت تاخیر تادیه از روش ماهانه استفاده می شود یا از روش سالانه؟

بر اساس ماده ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی جهت محاسبه خسارت تاخیر تادیه از عدد شاخص سالانه استفاده می شود. ولی در مورد چک خسارت از زمان وصول آن قابل مطالبه است. در نتیجه از این قانون چنین برداشت می شود که از عدد شاخص ماهانه نیز می توان استفاده کرد. قابل توجه است که خسارت تاخیر تادیه هم به روش ماهانه و هم به روش سالانه می تواند محاسبه شود. این دو روش شاید تفاوتی با هم داشته باشند و ممکن است در احقاق حق محکوم علیه تاثیری داشته باشد، چرا که در محاسبه سالانه از عدد شاخص تورم آخر سال استفاده می شود و این اعداد شامل اعداد ماهانه می شوند. به طور کل شاخص تورم هر سال آخر سال و شاخص تورم هر ماه در آخر ماه اعلام می شود. در محاسبه آنلاین خسارت تاخیر تادیه نیز از شاخص تورم سالانه که توسط بانک مرکزی اعلام شده استفاده می شود و محاسبه نیز بر اساس فرمول مشخص شده انجام خواهد شد.

 

دیدگاه خود را ارسال کنید