پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

    رویه حقوقی کنونی درکشورهای جهان درخصوص تایید اعتبارونفوذ آنها به وحدت نزدیک شده است وامضاء شخص حقیقی ویا حقوقی ذی سمت راملاک میدانند ورویه ممهورکردن اسناد منسوخ شده است اما درکشورهای آسیای جنوب شرقی بویژه درکشورچین همچنان مهررسمی(seal) شرکت ذیل اسناد تجاری ملاک اعتبارقانونی این اسناد است واز نظر حقوقی مهر شرکت در چین به تنهایی نافذ است ودرخصوص آن مقررات خاصی وضع شده است.

       رویه مهرزدن) ( choppingاسناد ریشه درتاریخ کشورچین دارد، امپراطورهای چینی پس ازصدورفرامین ذیل آنها مهرخاص خودرا می زدند که به این شکل به آنها اعتباربخشیده وبرای دیگران لازم الاتباع می گردید، این امرهمچنان رویه جاری درچین شدوالبته تنها منحصربه چین نیست ورویه قضایی دیگرکشورهای منطقه همچون ژاپن وکره است. درگذشته مهرها مومی شکل بودند واکنون به صورت مهرواستامپ بکارمیروند ومعمولا قرمزرنگ بوده ویا مشخصات اسم وعنوان شرکت ویا فردمهرزننده است ویا حاوی شکل امضاء وی می باشد.

  مهربرای همه اسناد رسمی درهمه ابعاد زندگی مردم چین بکارمیروند والزام آوربودن اسناد به لحاظ حقوقی تنها باممهوربودن ممکن است. درچین هرمجموعه ای که به ثبت میرسد باید مهررسمی شرکت به همراه چندین مهردیگرباکاربردهای خاص داشته باشد. این مهرها توسط موسسه ای معتبرومجازکه توسط مقامات دولتی معرفی میشوند ساخته میشوند، هرگونه جعل وساختن مهرهای تقلبی ویا سوء استفاده ازمهرها مستوجب مجازات شدید است. درامورروزمره مردم وشرکت ها، مهررسمی ایشان برای عملیات های مختلف ازقبیل افتتاح حساب تا صدورصورتحساب وفاکتوروپرداخت های مالیاتی الزامی است. این درحالی است که مدیران شرکت های خارجی مرتبط باچین بادیدگاه فرهنگی خوداغلب نسبت به این امر، باتوجه به عادتی که کرده اند به امضاء دست نوشته تکیه میکنند ازاین امرغفلت میورزند.

  اقسام مهرهای مورداستفاده شرکت هاعبارتنداز: مهراصلی(master)  شرکت که دراسناد رسمی وقراردادها شرکت استفاده میشود – مهرمالی برای همه اقسام تعاملات شرکت مانند چک های صادره بکارمیرودومعمولا توسط مدیرمالی حفظ میگردد – مهرنمایندگی شرکت که اختیاری است واسم یاامضاء دستنوشته آن فردرادربردارد – مهرمخصوص صورتحساب (fapio ) – مهرالکترونیک ومهربخش ها وادارات زیرمجموعه شرکت که ممکن است به تبع وظائف واختیارات شان مهرخاصی  داشته باشند.

       برخی ازمهرها دقت بیشتری درحفاظت ونگهداری نیازدارند، بویژه مهراصلی شرکت ومهرقراردادومهرنمایندگی به توجه خاصی نیازدارندزیراآنها اعتبارالزام آوری نسبت به شرکت دارند، فارغ ازفردی که آنهارا بکارمیبرد. متاسفانه بسیاری ازشرکت های خارجی گاها دچارعواقب ناگواری ناشی ازگم کردن یا دزدیده شدن مهرهای نمایندگی هایشان شده اند وبه لحاظ عدم امکان مدیریت، اموال ایشان مورد اختلاس واقع شده است براساس قانون قراردادها مصوب 1999 برای معتبرشاختن اسناد تجاری باید ذیل آنها مهرشرکت ویا امضاء دست نویس باشد اما اسنادی که تنها ممهوربه مهرقانونی شرکت است وامضاء ذیل آنها نیست ازنظرحقوقی کاملا معتبروالزام آوراست.

  قوانین چین شرایط خاصی برای اندازه وشکل وابعاد مهروضع کرده وموسسات خصوصی ودولتی برای اعتباربخشیدن به اسناد صادره ازمهراستفاده میکنندولذا اسناد فاقدمهرمعمولا به عنوان سند رسمی نهایی ازطرف مقابل تلقی نمی گردد. برای به حداقل رساندن مخاطرات نگهداری واستفاده ازمهرمقررات خاصی برای شرکت های خارجی وضع شده است.این موارد شامل استفاده متقلبانه ویا سرقت مهرها ویادزدیده شدن مهرکارفرما توسط کارمندان وکارگران برای تحت فشارقراردادن ایشان است،  چراکه امورشرکت دراین صورت کاملا مختل میگردد ودراختیارگیرنده مهرمی تواند حتی اگرسهامداریانماینده شرکت نباشد، امورشرکت را به لحاظ قانونی درید خودبگیرد. اما متداول ترین خطرآن است که درغیاب مدیرشرکت، یکی ازمدیران اقدامی انجام دهدکه دراین شرایط برکناری وی امکان پذیرنیست.

   برای کاهش خطرات نگهداری مهرها بایستی دریک محل امن ودارای قفل نگهداری شوند، شرکت ها شیوه اجرایی خاص خود را نسبت به مهرهارارسما تعین میکنند.

البته تنفیذ و نفوذ حقوقی کامل مهر شرکتها در چین مزایایی هم دارد که این قوانین موجب تسهیل امور شرکت ها می باشد: مثل عدم حضو مقامات واشخاص بلندپایه شرکت درمحل شرکت و یا در داخل چین ، مدیریت جریان پولی و مالی و اقتصادی شرکت های خارجی مستقر در چین توسط افراد رده بعدی که در اسناد شرکتی اسمی از آنها نبرده شده ولی شیوه های مدیریتی داخلی اجازه لازم را می دهد ویا رسمیت بخشیدن به قراردادهایی که در خارج از محل شرکت چه در داخل و چه در خارج چین لازم است،....

     درصورت گم شدن ویابه سرقت رفتن مهرمدیرشرکت باید دراسرع وقت این امررا درنشریه کثیرالانتشاررسمی درج نماید وبه این لحاظ سقوط اعتبارمهرگم شده ویابه سرقت رفته رارسما اعلام کند وبه این صورت همه اسناد ممهوربه مهرقانونی شرکت ازآن تاریخ به بعد ازدرجه اعتبارساقط است وبدنبال آن باید تقاضای مهرجدید بدهد که دراین صورت مجوزتجاری اصلی مورد نیازاست، اما شرکت های دارای مهرباید با مراجعه به مرجع انتظامی وقضایی تشکیل پرونده داده واین امرراتعقیب نمایند.

منابع :czechtradeoffice.com  و  آثارنویسندگان حقوقی چین Eric-carlson                          jamesyuan-     Audreyzhi

- قانون قرادادها مصوب مجلس جمهوری خلق چین ۱۹۹۹

موارد قابل جستجو در این مقاله:

- اصالت مهر به تنهایی در چین

- مهر شرکت در چین

- نفوذ قانونی مهر شرکت ها در چین

- جایگاه حقوقی مهر شرکت ها در چین

- اعتبار حقوقی مهر شرکت ها در چین

- رسمیت مهر شرکت ها در چین

- اعتبارمهر به تنهایی در قرارداد شرکت ها در چین

- اعتبار اسناد تجاری و مالی با مهر شرکت ها در چین

- رویه تایید اسناد تجاری در چین

- chop and stamp  در چین

- legal dimensions of Chop and stamp in China

 Chop and stamp in Chinese Company-

نویسنده : مهدی فرهمند صدیق  وکیل پایه یک دادگستری – کارشناس بین الملل وکارشناس ارشد حقوق

mahdifarahmand1344@yahoo.com

ارسال نظر