سوءقصد به وزیر سابق| طریقت منفرد| وزیر اسبق بهداشت

فوری: سوءقصد به جان وزیر سابق

دختر طریقت منفرد، وزیر اسبق بهداشت درباره ماجرای سقوط پدرش از ارتفاع توضیحاتی داد.

ارسال نظر