رهبر انقلاب: احمقها ملت ایران را نشناختند

نماهنگی از بیانات اخیر رهبر انقلاب درباره اغتشاشات پاییز ۱۴۰۱ را ببینید.

رهبر انقلاب: احمقها ملت ایران را نشناختند

دیدگاه خود را ارسال کنید