واژگونی خودروی خبرنگاران | حال خبرنگاران وخیم است؟

دقایقی پیش خودروی حامل خبرنگاران فردوس در یک کیلومتری روستای طاهرآباد این شهرستان در جاده منحرف و واژگون می‌شود.

واژگونی خودروی خبرنگاران | حال خبرنگاران وخیم است؟

دیدگاه خود را ارسال کنید