مجازات پسر افغانی به خاطر تراشیدن ریش

آمر به معروف طالبان به صورت یک جوان بخاطر تراشیدن ریش سیلی زد.

مجازات پسر افغانی به خاطر تراشیدن ریش

ارسال نظر

 

آخرین مطالب