حقوق کارگران امسال تغییری نمی کند؟| افزایش 57 درصدی حقوق کارگران