حقوق کارگران تناسبی با هزینه ها ندارد| حقوق این کارگران آب رفت