ماینر| کشف ماینر| کشف ماینر در چاه

فوری: سریال کشف ماینرهای زیرزمینی ادامه دارد| کشف ماینر در چاه

پیگیری‌ها از توانیر نشان می‌دهد که روز گذشته ۱۸ ماینر از یک چاه در کهریزک کشف و ضبط شده است.

ارسال نظر