رئیس جمهور: سعی کردیم تکالیف بانک ها را در این بودجه به حداقل برسانیم.

ابراهیم رئیسی: علت افزایش هزینه ها به دلیل حقوق و دستمزد است.

رئیس جمهور: سعی کردیم تکالیف بانک ها را در این بودجه به حداقل برسانیم.

ارسال نظر

 

آخرین مطالب